Triết lý kinh doanh

Công ty tuân thủ triết lý kinh doanh “Đổi mới công nghệ – chất lượng sản phẩm – thẩm mỹ”.

Thông qua việc không ngừng cải thiện và thái độ chân thành, có trách nhiệm đối với xã hội, góp phần giúp công ty phát triển bền vững.

  • Chất lượng sản phẩm: Chất lượng là điểm khởi đầu cho giá trị và uy tín của Niken.
  • Nghiên cứu phát triển: Nhu cầu thị trường là định hướng căn bản và kim chỉ nam cho sự nghiệp phát triển của công ty.
  • Sản xuất: Theo đuổi mục tiêu chuyên nghiệp hóa và đa dạng hóa sản phẩm.
  • Nhân tài: Nhân tài là lực lượng cạnh tranh cốt lõi trong sự nghiệp phát triển của Niken.