Giá trị cốt lỗi

  1. Uy tín: Là nền tảng của Niken
  2. Sáng tạo: Là niềm đam mê đổi mới, nâng cao giá trị sản phẩm.
  3. Trách nhiệm: Là đạo đức và sự chân thành của Niken